Overgange

Overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave og senere til skole er en stor omvæltning i et barns liv. I Sundbrinken sikrer vi, at overgangene bliver så positive og nemme for børnene som muligt.

I Faaborg-Midtfyn Kommunes sammenhængende børnepolitik er det præciseret, at der skal være en ”rød tråd” gennem barnets liv, læring og udvikling. Livsduelige og trygge børn er klar til at lære og udvikle sig.

Derfor er det vigtigt, at de skift og overgange, der er i et barns liv, sker i tæt samarbejde mellem de respektive instanser. Viden, der allerede eksisterer om barnet, skal ikke ”opdages ”på ny, men overleveres til de næste, som skal støtte op om barnets udvikling og trivsel.

Overgang fra vuggestue til børnehave

Sundbrinkens Børnehus er en integreret institution. Det betyder, at børnehavebørn og vuggestuebørn samt personale er fælles, når børnehaven åbner og lukker.

Vuggestuebørnene kender derfor børnehavens grupperum og legeplads. Når tiden nærmer sig skiftet fra vuggestuen til børnehave er børnene allerede begyndt at ”snuse” til børnehavelivet. Der er i denne periode fokus på besøg i børnehaven i gruppetid, ved frokost og/eller frugtspisning sammen med en kendt pædagog fra vuggestuen.

Inden skiftet til børnehaven bliver der holdt en overleveringssamtale mellem forældre, vuggestue og børnehavepædagoger.

Overgang fra dagpleje til børnehave

Dagplejen har mulighed for at besøge børnehaven 1 gang om ugen på skift sammen med dagplejebørnene. Her kan børnene lære deres nye venner, stedet og pædagogerne at kende. Børnehaven er knap så ny og stor, når man har været på besøg mange gange.

I løbet af året holder vi ”Åben-låge-dag” i børnehaven, hvor dagplejebørnene bliver inviteret. Her laver vi forskellige aktiviteter i vores værksteder ude og inde, hvor børnene på tværs af alder leger og udforsker børnehaven.

Inden starten i børnehaven bliver forældre inviteret til at komme og besøge os sammen med  deres barn, og de får tilbudt en opstartssamtale, som lægger vægt på det nære i barnets liv, dagligdagen i børnehaven, indkøring og de praktiske ting. Samtalen tager udgangspunkt i "Barnet i centrum". Efter 3 måneder bliver der tilbudt endnu en samtale. Her snakker vi om, hvordan indkøringen er forløbet, vi fortæller om vores faglighed og hvordan den udmøntes i dagligdagen samt vores samarbejde med konsulenter og det forebyggende team.

Overgang fra børnehave til skole

I løbet af året samles ledere fra SFO, indskoling og børnehaver for at planlægge et godt og konstruktivt forløb for de børn, der skal starte i forårs-SFO børn. Der bliver aftalt datoer for besøg på skolen, for genbesøg i børnehaven samt tidspunkt for evaluering og forældremøde.

Der er overleveringsmøde mellem personale i forårs-SFO, børnehaveklasse, SFO og personale fra børnehaven. Vi holder mødet for at sikre, at viden om barnet ikke skal gå tabt, men i stedet kan videreudvikle sig i skolen.

Børnene besøger skolen 1 gang inden start sammen med personale fra børnehaven, og indskolingspersonale besøger børnene i børnehaven. 

Nyt tiltag fra efteråret 2018

De kommende skolebørns forældre bliver indbudt til et fyraftensmøde i børnehaven, hvor emnet er skolestart. På mødet snakker vi om, hvordan man som forælder bedst forbereder sit barn, hvilke lege, vi kan lege for at styrke svære ting, hvilke forventninger skolen har til barnet samt andre ting, forældre kan have brug for at få svar på. Skolens læsevejleder giver et oplæg om, hvordan de arbejder med børns sprog og læsning.